รับสมัครงาน ตำแหน่ง web design, programmer และ ธุรการ


รับสมัครงาน ตำแหน่ง web design, programmer และ ธุรการ

ตำแหน่ง Programmer ประจำสาขาหาดใหญ่ 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่ง Web Design ประจำสาขาหาดใหญ่ 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่ง ธุรการ ประจำสาขาหาดใหญ่ 1 ตำแหน่ง

หลักฐานการสมัคร
1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา (Transcript, ปริญญาบัตร)
5. ใบผ่านงาน (ถ้ามี)
6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (เฉพาะวิชาชีพ)
7. ใบแสดงสถานภาพทางทหาร (เฉพาะผู้ชาย)
8. วุฒิบัตรการอบรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง
9. ประวัติส่วนตัว (Resume)

วิธีการรับสมัครงาน ส่งหลักฐานการสมัคร ประวัติส่วนตัว พร้อมเงินเดือนคาดหวัง และรูปถ่าย มาที่ suchada.r@ic-myhost.com
หรือ สมัครผ่านเว็บไซต์ หรือยื่นหลักฐานการสมัครด้วยตนเองที่บริษัท (สาขาหาดใหญ่) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 074-559-534 คุณสุขาดา
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ที่ www.ic-myhost.com


ข่าววันที่ 03 November 2011

More