Big Clearance Sale 2019
Dedicated Server
R210 :: 3200 บาท/เดือน จำนวน 1 เครื่อง
R310 :: 3300 บาท/เดือน จำนวน 1 เครื่อง
R320 :: 3900 บาท/เดือน จำนวน 1 เครื่อง
R610 :: 6500 บาท/เดือน จำนวน 1 เครื่อง
R610 :: 7500 บาท/เดือน จำนวน 2 เครื่อง

กำหนดยืนราคา เฉพาะสินค้าที่มีอยู่ใน stock เท่านั้น


ข่าววันที่ 19 April 2019

More