Add signature in Web mail Roundcube


Add signature in Web mail Roundcube

การเพิ่ม signature ใน webmail roundcube

Add signature in Web mail Roundcube

การเพิ่ม signature ใน webmail roundcube

1. เข้าไปที่ www.yourdomain.com/roundcubeและ login เข้าสู่ระบบ

2. เลือกที่เมนู ปรับแต่งค่าส่วนตัว

3. เลือกในส่วนของ ชื่อแสดงตัว

4. ทำการแอดชื่อขึ้นมาใหม่ โดยเลือกที่ปู่ม + มุมซ้ายล่าง

5. จะปรากฎให้ใส่รายละเอียดส่วนตัวต่างๆ ดังแสดงตัวอย่างในภาพ เมื่อในรายละเอียดแล้วก็ติ๊กถูกที่ ตั้งเป็นค่าใช้งาน

6. ในส่วนของ ลายมือชื่อ หรือ signature ให้ติ๊กเป็นแบบ HTML จะสามารถปรับแต่งความสวยงามได้ เช่นในสีให้อักษร ทำตัวหนา

7. เมื่อสร้างลายเซ็นเรียบร้อยแล้วก็ทำการ บันทึก เพื่อนำไปใช้งานได้เลย

8. เริ่มต้นการสร้าง Email ใหม่ได้เลย

9. ใส่รายละเอียดในส่วนของ ผู้รับ หัวข้อ รายละเอียดต่างๆ  สามารถ เลือกเป็นแบบ HTML เพื่อให้สามารถตกแต่งข้อความให้สวยงามได้ และกดปุ่มให้แสดงลายเซ็น
แค่นี้ Email ของเราก็มีลายเซ็นสวยๆ ได้แล้ว