เอกสารที่ใช้ในการ จดโดเมนเนม


ข้อกำหนด หลักฐานการสมัคร
co.th
สำหรับการพาณิชย์และธุรกิจ ผู้สมัครขอลงทะเบียนโดเมนเนมภายใต้หมวดหมู่นี้จะต้องเป็นองค์กรพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย หรือบริษัทต่างประเทศที่มีตัวแทนอยู่ในประเทศไทย และตัวแทนนั้น จะต้องจดทะเบียนในประเทศไทย และได้รับการโอนสิทธิ์ในการลงทะเบียนโดเมนเนมจากบริษัทแม่ในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย 1. องค์กรที่จดทะเบียนในประเทศไทย
- หนังสือรับรองบริษัท, ใบภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือใบท.ค.0401 (ทะเบียนการค้า)
- หรือ ภพ.20 หรือ ทค 0401 พค 401
2. เซ็นต์ชื่อ พร้อมประทับตรา ชื่อภาษาอังกฤษ พร้อมชื่อโดเมนที่ต้องการจดทะเบียน หมายเหตุ ชื่อโดเมนเนมจำเป็นต้องสอดคล้อง, เป็นส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือย่อมากจากชื่อองค์กรได้ ตัวอย่างหนังสือรับรอง
in.th
สำหรับหน่วยงานทุกประเภท และบุคคลทั่วไป สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาใบขับขี่ หรือ หนังสืออนุญาตประกอบอาชีพของคนต่างด้าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระค่าบริการ
ตัวอย่างเอกสารสำหรับบุคคลทั่วไป
ac.th
สำหรับสถาบันการศึกษา ผู้สมัครขอลงทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ หมวดหมู่นี้จะต้องเป็นสถาบันการศึกษาที่จดทะเบียนในประเทศไทย หนังสือจัดตั้งรร. หรือ หนังสือราชการที่ทำจากรร.นั้น ชื่อภาษาอังกฤษ เซ็นต์ชื่อ พร้อมประทับตรา
หมายเหตุ กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งโรงเรียนได้นั้น รบกวนทางโรงเรียนออกหนังสือรับรอง 1 ฉบับ ระบุใจความดังนี้
- เรื่อง ขอจดทะเบียนโดเมนเนม
- เรียน ผู้จัดการ บริษัท ทีเอชนิค จำกัด
- ที่ตั้งของโรงเรียน
- หน่วยงานที่สังกัด
- รับรองการขอจดทะเบียนโดเมนเนม
- รับรองชื่อภาษาอังกฤษของโรงเรียน
พร้อมทั้งประทับตราและเซ็นต์รับรองโดย ท่านผู้อำนวยการของทางโรงเรียน
ตัวอย่างหนังสือจัดตั้งโรงเรียน , ตัวอย่างใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน , [doc]
go.th
สำหรับการใช้ของภาครัฐบาล เช่น กระทรวงหรือหน่วยงานรัฐบาล ผู้สมัครขอลงทะเบียนโดเมนเนมภายใต้หมวดหมู่นี้จะต้องเป็น หน่วยงานของรัฐบาลไทย
- สำหรับ อบต สามารถใส่คำนำหน้าเป็น obt หรือตามท้ายด้วย sao หรือชื่อจังหวัด เพื่อไม่ให้ซ้ำกับหน่วยงานอื่น
- สำหรับ เทศบาล สามารถใส่คำต่อท้ายเป็น city หรือ ชื่อจังหวัด
ตัวอย่างเอกสารออกโดย CIO , เอกสารจากหน่วยงานถึง CIO , [doc]
net.th
สำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ( ISP) ซึ่งได้รับอนุญาต ให้เปิดบริการจากการสื่อสารแห่งประเทศไทย ( CAT) หรือผู้ได้รับสิทธิ์ ในการให้บริการจาก ISP หนังสือยืนยันจาก ISP นั้น ๆ
 ตัวอย่างเอกสาร
or.th
สำหรับองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร เอกสารจัดตั้งมูลนิธิ หรือองค์กร
ตัวอย่างเอกสาร
mi.th
สำหรับหน่วยงานทางทหาร ตัวอย่างเอกสาร

การเปลี่ยนผู้ให้บริการ (ตระกูล .th)

จะต้องทำหนังสือ (ตัวอย่างหนังสือการย้ายผู้ให้บริการ [pdf], ตัวอย่างหนังสือการย้ายผู้ให้บริการ [doc]) เซ็นต์ประทับตรา พร้อมทั้งส่ง email มายัง thailand dedicated server

สำหรับ .in.th ต้องการสำเนาบัตรประชาชนของผู้เป็นเจ้าของโดเมนเนม พร้อมระบุ ขอเปลี่ยนผู้ดูแลโดเมนเนม yourdomainname.in.th เป็น suchadaj@hotmail.com พร้อมทั้งส่ง email มายัง thailand dedicated server

Thnic Reseller Authorize

จดโดเมน .th ฟรี โดเมน .ไทย

จดโดเมน.th ฟรี โดเมน.ไทยทันที