การตั้งค่า Email ใน Foxmail


การตั้งค่า Email ใน Foxmail

วิธีการ setup email ใน foxmail

การตั้งค่า Email ใน Foxmail

วิธีการ setup email ใน foxmail

1. เมื่อเราทำการติดตั้งโปรแกรมและทำการเปิดโปรแกรม Foxmail ให้เลือกหัวข้อตามรูปด้านล่าง

2. ใส่ชื่อ User อีเมล์ และ Password ในการใช้งาน ตามรูปด้านล่าง

3. ชนิดเซิร์ฟเวอร์ ให้ทำการเลือกที่หัวข้อเป็น POP3
เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้า (POP) : mail.youdomain.com
เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาออก (SMTP) : mail.youdomain.com
ให้ Set ค่าต่างๆ ตามรูปด้านล่าง

4. การตั้งค่า e-mail account เป็นอันเสร็จเรียบร้อย