การจัดการ SPAM Email ใน outlook


การจัดการ SPAM Email ใน outlook

สำหรับท่านที่ใช้งาน Outlook จะต้องการให้ตัว Outlook เป็นตัวจัดการเรื่อง Spam สามารถดำเนินการได้ดังนี้

การจัดการ SPAM Email ใน outlook

สำหรับท่านที่ใช้งาน Outlook จะต้องการให้ตัว Outlook เป็นตัวจัดการเรื่อง Spam สามารถดำเนินการได้ดังนี้

สำหรับท่านที่ใช้งาน Outlook จะต้องการให้ตัว Outlook เป็นตัวจัดการเรื่อง Spam สามารถดำเนินการได้ดังนี้

1. เราจะทำการจัดการตัว SPAM Email บน Outlook โดยเข้าที่เมนู Tools แล้วเลือกที่เมนู Rules and Alerts... ตามรูป


2. จะปรากฏหน้าจออีกหน้าหนึ่ง ให้คลิ๊กที่ New Rule เพื่อทำการสร้าง กฏ ในการจัดการ ดังรูป


3. เมื่อคลิ๊กที่ New Rule แล้วจะพบหน้า Rules Wizard ตามรูป ใน Step 1 : Select a template ให้ทำการคลิ๊กหัวข้อ "Move messages with specific words in the subject to folder" แล้วทำการกดปุ่ม Next เพื่อทำขั้นตอนต่อไป


4.เมื่อทำการกดปุ่ม Next แล้วจะเปลี่ยนหน้าใหม่เป็นดังรูป ในหัวข้อ Step 2 : Edit the rule descriptionให้ทำการคลิ๊กที่ "with specific words in the subject" เพื่อทำการให้ข้อความที่เราจะต้องการกรอง จะปรากฏหน้าต่างตามรูป


ให้ทำการใส่ข้อความที่เราจะต้องการกรอง ในที่นี้ให้ใส่คำว่า [SPAM] แล้วกดปุ่ม Add


ใน Step 2 : Edit the rule descriptionเราทำการจัดการคลิ๊กที่ specific words แล้วต่อมาให้เรา ทำการคลิ๊กที่ "move it to the specific folder" เพื่อทำการเลือก folder ที่เราต้องการให้ email spam เข้าที่ folder Junk E-mail ดังรูป


เมื่อทำการจัดการ folder เรียบร้อยแล้วรายละเอียดใน Step 2 : Edit the rule description< จะแสดงดังรูป


เมื่อทำการจัดการเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม Finish เพือสิ้นสุดการปรับแต่งแล้วสามารถใช้งานได้ เมือมี email ใหม่ที่เป็น spam ส่งเข้ามาตัว Outlook จะทำการกรองเข้าไว้ใน Junk E-mail เองอัตโนมัติ