การจัดการฐานข้อมูล MySQL


การจัดการฐานข้อมูล MySQL

หากคุณต้องการทำเว็บไซต์ เช่น Joomla นั้น คุณจำเป็นที่จะต้องสร้างฐานข้อมูลขึ้นมาก่อน

การจัดการฐานข้อมูล MySQL

หากคุณต้องการทำเว็บไซต์ เช่น Joomla นั้น คุณจำเป็นที่จะต้องสร้างฐานข้อมูลขึ้นมาก่อน

หากคุณต้องการทำเว็บไซต์ เช่น Joomla นั้น คุณจำเป็นที่จะต้องสร้างฐานข้อมูลขึ้นมาก่อน

1.เข้าที่ Tools และเลือกหัวข้อ Database Manager


2. ในตัวอย่างนี้เราจะใช้ Mysql เป็นฐานข้อมูล

3. จากนั้น ใส่รายละเอียด ฐานข้อมูลที่เราต้องการสร้าง


4. เมื่อ Add Database เรียบร้อย จะมีรายละเอียดแจ้งด้านล่าง


5. สามารถนำรายละเอียดที่เราได้ Add Database ไปใช้งานได้ทันที

ตัวอย่างที่ได้จากการ Add Database จะได้ผลเป็นดังนี้

DB Type : My sql
Host : localhost
DB Name : th2you_net_123
DB Login : th2you_n_123
Pass : 123456

โดยท่านสามารถเอาค่าที่ได้ ไปใช้เชื่อมต่อฐานข้อมูลเพื่อใช้งานได้ทันท