วิธีการ Set Permission - Hosting Controller


วิธีการ Set Permission - Hosting Controller

Login เข้าสู่ระบบ Host Contral Panel แล้วเลือก -> Website Services -> Folders & Security -> Folder Manager

วิธีการ Set Permission - Hosting Controller

Login เข้าสู่ระบบ Host Contral Panel แล้วเลือก -> Website Services -> Folders & Security -> Folder Manager

1. Login เข้าสู่ระบบ Host Contral Panel แล้วเลือก -> Website Services -> Folders & Security -> Folder Manager ดังรูป


2. คลิกเลือก Folder ชื่อโดเมน -> เลือก Folder www ดังรูป

3. ติ๊กเลือก ไฟล์ หรือ Folder ที่ต้องการเปลี่ยน Permission หลังจากนั้นให้กด Add/Remove Permissions ด้านขวาสุด ดังรูป


4. ให้เลือก Users ดังรูปด้านล่าง แล้วเลือก Permissions ที่ต้องการ Set หลังจากนั้นกด Add/Change


5. หากดำเนินการเสร็จสิ้น จะพบข้อความ Success : Folder security permissions changed successfully ดังรูป