วิธีการแก้ปัญหา MS Access ไม่แสดงภาษาไทย


วิธีการแก้ปัญหา MS Access ไม่แสดงภาษาไทย

MS Access ไม่แสดงภาษาไทย หากคุณทำการดึงข้อมูลจาก Ms Access ออกมาแล้วปรากฏว่าระบบไม่แสดงภาษาไทยแต่กลับกลายเป็นเครื่องหมาย ?????? แทน เกิดจากการ Code ที่เราทำการเขียน

วิธีการแก้ปัญหา MS Access ไม่แสดงภาษาไทย

MS Access ไม่แสดงภาษาไทย หากคุณทำการดึงข้อมูลจาก Ms Access ออกมาแล้วปรากฏว่าระบบไม่แสดงภาษาไทยแต่กลับกลายเป็นเครื่องหมาย ?????? แทน เกิดจากการ Code ที่เราทำการเขียน

MS Access ไม่แสดงภาษาไทย หากคุณทำการดึงข้อมูลจาก Ms Access ออกมาแล้วปรากฏว่าระบบไม่แสดงภาษาไทยแต่กลับกลายเป็นเครื่องหมาย ?????? แทน เกิดจากการ Code ที่เราทำการเขียนครับ

วิธีแก้ไขให้เลือกใช้ 2 วิธี โดยให้ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้

1. แก้ไขตัว connection สำหรับ MS Access โดยใช้

1.1 นำ code ต่อไปนี้ <%@ codepage="874" %> ไปวางไว้ที่บนสุดของหน้าเพจ
1.2 conn.open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ="&Server.mappath("your part/DB.mdb")

2. แก้ไขโดย ตรงช่วงแสดงข้อมูล ดังนี้

2.1. โดยปกติเราจะเขียน code ที่แสดงข้อมูลจากฐานข้อมูล access ดังนี้
<%=RS("Name")%>
2.2. ทำการเพิ่ม code เพื่อทำการ encode ให้สามารถแสดงภาษาไทยได้ดังนี้
<%=Server.HTMLEncode((RS("Name"))%>

เพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานภาษาไทยได้แล้วครับ