ฟรี .ไทย สำหรับ จดโดเมน .th ทุกกรณี


นโยบาย
การจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้ ".ไทย"

การจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้ .ไทย
1. ชื่อโดเมนภายใต้ .ไทย เปิดให้บริการกับองค์กรและบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับนโยบายชื่อโดเมนภายใต้ .th
ที่สอดคล้องหรืออ้างอิง
2. ชื่อโดเมนภายใต้ . ไทย จะต้องอ้างอิงกับชื่อโดเมนภาษาอังกฤษภายใต้ .th ได้
2.1 ชื่อโดเมนภาษาอังกฤษภายใต้ .th 1 ชื่อ จะสามารถใช้อ้างอิงในการขอจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้ .ไทย
ได้ 1 ชื่อเท่านั้น
2.2 ชื่อโดเมนภาษาไทยภายใต้ .ไทย 1 ชื่อ จะสามารถใช้อ้างอิงในการขอจดทะเบียนชื่อโดเมนภาษาอังกฤษ
ภายใต้ .th 1 ชื่อเท่่านั้น
2.3 การขอจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้ .ไทย จะสามารถกระทำได้ในกรณีที่ไม่มีรายการค้างชำระใด ๆ
อันเกี่ยวเนื่องกับชื่อโดเมนภาษาอังกฤษภายใต้ .th ที่อ้างอิง รวมถึงชื่อโดเมนภาษาอังกฤษภายใต้ .th นั้น
ต้องไม่อยู่ในสถานะที่ถูกเพิกถอน ถูกอายัด หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อแก้ปัญหาข้อขัดแย้งใด ๆ
3. หากชื่อโดเมนที่ต้องการจดทะเบียน มีผู้อื่นจดทะเบียนไปก่อนหน้านั้นแล้ว จะต้องเลี่ยงใช้คำอื่นที่ยังคง
ตรงตามเงื่อนไขในนโยบายฉบับนี้
4. บริการชื่อโดเมนภายใต้ .ไทย เป็นบริการเสริม ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด ยกเว้นมีนโยบายเฉพาะ
สำหรับกรณีอื่น ๆ หรือมีประกาศเปลี่ยนแปลง แต่ทั้งนี้ผู้จดทะเบียนจะต้องชำระค่าบริการในส่วนของ
ชื่อโดเมนภาษาอังกฤษภายใต้ .th ที่จดควบคู่กัน ตามแต่อัตราค่าบริการของชื่อโดเมนแต่ละประเภท
และรายการส่งเสริมการขาย ณ ช่วงเวลานั้น
เกณฑ์การพิจารณาชื่อ
5. การจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้ .ไทย จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้
5.1 ต้องไม่เป็นคำที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ พระบรมวงศานุวงศ์ และสถานที่ที่เกี่ยวข้อง
กับพระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ และพระบรมวงศานุวงศ์
5.2 ต้องไม่เป็นคำที่กระทบต่อความละเอียดอ่อนทางด้านศาสนาและความเชื่อ
5.3 ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือองค์กรหนึ่งองค์กรใด รวมไปถึงการใช้
คำล้อเลียน เสียดสี ประชดประชัน หรือก่อให้เกิดความขัดแย้ง เกลียดชัง
5.4 ต้องไม่เป็นชื่อประเทศ จังหวัด เมือง รวมถึงสถานที่อันเป็นสาธารณะต่าง ๆ
5.5 ต้องไม่ประกอบด้วยคำหยาบหรือคำที่ผิดต่อหลักศีลธรรมอันดีงามของไทย
รวมถึงคำที่มิได้เป็นคำหยาบโดยตัวเอง แต่เกิดจากกระบวนการบางอย่าง เช่น การผวนคำ เป็นต้น
5.6 ชื่อโดเมนภายใต้ .ไทย จะต้องมีจำนวนตั้งแต่ 2 ตัวอักษรขึ้นไป
-1/4-
5.7 ใช้ได้เฉพาะอักขระภาษาไทย พยัญชนะ (ก-ฮ, ฤ, , ฦ, ), สระ, วรรณยุกต์, เลขไทย (๐-๙), ยมก (ๆ),
พินทุ (อฺ), นฤคหิต (อํ), ไปยาลน้อย (ฯ), การันต์ (_) เท่านั้น
5.8 สามารถใช้ตัวเลขอารบิก 0-9 ได้ แต่จะต้องประกอบกับตัวอักษรที่ระบุในข้อ 5.7 อย่างน้อย 1 ตัวอักษร
5.9 สามารถใช้ เครื่องหมายยัติภังค์ (-) ได้แต่ต้องไม่ใช้สองตัวติดกัน (--) และไม่อยู่ในตำแหน่งแรก
หรือตำแหน่งสุดท้ายของชื่อโดเมน
5.10 ชื่อโดเมนภายใต้ .ไทย จะต้องมีความสัมพันธ์อย่างหนึ่งอย่างใดกับชื่อโดเมนภาษาอังกฤษภายใต้ .th
ที่ใช้อ้างอิง ดังนี้
5.10.1 หมวดหมู่สำหรับชื่อโดเมนภายใต้ .ไทย
สำหรับ .ac.th จดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้ .ศึกษา.ไทย
สำหรับ .co.th จดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้ .ธุรกิจ.ไทย
สำหรับ .go.th จดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้ .รัฐบาล.ไทย
สำหรับ .mi.th จดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้ .ทหาร.ไทย
สำหรับ .net.th จดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้ .เน็ต.ไทย
สำหรับ .or.th จดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้ .องค์กร.ไทย
สำหรับ .in.th จดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้ .ไทย
5.10.2 จะต้องอ่านออกเสียงได้ตรงกันกับชื่อโดเมนภาษาอังกฤษภายใต้ .th ที่อ้างอิง
หรือ จะต้องมีความหมายตรงกัน
5.10.3 ข้อยกเว้น : ชื่อโดเมนภายใต้ .ไทย สามารถอ้างอิงจากเอกสารได้โดยตรง เช่นเดียวกับ
การจดชื่อโดเมนภาษาอังกฤษภายใต้ .th ในกรณีที่มีเอกสารยืนยันว่า มีการใช้ชื่อองค์กร
ที่แตกต่างกันระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยชื่อที่ใช้จดทะเบียนอาจจะเป็นชื่อเต็ม
หรือ ชื่อย่อของชื่อ บริษัท/หน่วยงาน/องค์กร หรือ เป็นคำแปลของชื่อ บริษัท/หน่วยงาน/องค์กร
5.11 ในทางกลับกัน ผู้จดทะเบียนสามารถจดชื่อโดเมนระดับที่สองภายใต้ .ไทย ได้โดยตรง และใช้ชื่อโดเมน
.ไทย นั้น อ้างอิงเพื่อจดทะเบียนชื่อโดเมนภาษาอังกฤษภายใต้ .in.th โดยจะต้อง อ่านออกเสียงได้ตรงกัน
หรือ มีความหมายตรงกัน ตามพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ไทย-อังกฤษ เล็กซิตรอน ตามที่ระบุอยู่ใน
เว็บไซต์ http://lexitron.nectec.or.th
เงื่อนไขของนโยบายนี้
6. มูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. การตัดสินพิจารณาการจดทะเบียนตามหลักนโยบายนี้ ถือเป็นสิทธิ์ของเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียน
8. คณะอนุกรรมการนโยบายชื่อโดเมน มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย เป็นผู้พิจารณาข้อโต้แย้งเกี่ยวกับ
การจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้ .ไทย และคำตัดสินของคณะอนุกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
9. เงื่อนไขอื่นใดที่ไม่ได้กล่าวไว้ ณ ที่นี้ ให้ถือเงื่อนไขตามนโยบายและขั้นตอนของ THNIC ตามที่แสดงไว้ที่
https://www.thnic.co.th/policy เป็นหลัก
-2/4-
ขั้นตอนการเปิดให้บริการ
การจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้ ".ไทย"
ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2553
โดย มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย
.ไทย จะแบ่งช่วงการเปิดให้บริการระยะเริ่มต้นตามลำดับดังนี้ :
1. วันที่ 16 ธันวาคม 2553 - 30 ธันวาคม 2553
ผู้ถือครองชื่อโดเมนภาษาไทยภายใต้ .th (IDN.th) ก่อนวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553
จะได้รับชื่อโดเมนภายใต้ .ไทย ในชื่อเดียวกันโดยอัตโนมัติ โดยจะมีการเพิ่มชื่อโดเมนระดับที่สอง
ตามหมวดหมู่ในข้อ 5.10.1
ทั้งนี้ชื่อโดเมน .ไทย จะเพิ่มเข้าสู่บัญชีบริหารชื่อโดเมนของท่านโดยตรง
2. วันที่ 11 มกราคม 2554 - 10 มีนาคม 2554
เปิดให้ผู้ถือครองชื่อโดเมนภาษาอังกฤษภายใต้ .th ก่อนวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 ที่ยังไม่ได้ถือครอง
ชื่อโดเมนภาษาไทยภายใต้ .th (IDN.th) สามารถขอจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้ .ไทย ได้
3. ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป
เปิดให้จดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้ .ไทย โดยทั่วไป
-3/4-
ขั้นตอน
การจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้ ".ไทย"
ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2553
โดย มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย
1. สามารถส่งคำร้องขอจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้ .ไทย ได้ที่เว็บไซต์ www.thnic.co.th หรือตัวแทนจำหน่าย
2. ท่านยินดีที่จะส่งเอกสารเพิ่มเติมในกรณีที่มีการร้องขอ ตามวิธีการที่จะแจ้งให้ทราบในขั้นตอนการจด
ทะเบียน ทั้งนี้เพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งท่านจะต้องกระทำให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการหลังจากท่าน
ได้รับคำร้องขอ มิเช่นนั้นคำขอจดทะเบียนชื่อโดเมนของท่านจะถูกยกเลิกโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. เจ้าหน้าที่ จะแจ้งให้ท่านทราบว่าชื่อโดเมนภายใต้ .ไทย ของท่านจดทะเบียนสำเร็จหรือไม่ ทางอีเมล์ภายใน 3
วันทำการหลังจากได้รับคำขอจดทะเบียนหรือได้รับเอกสาร เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาครบถ้วน
4. เจ้าหน้าที่ ถือเอาวันและเวลาที่ได้รับแบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนชื่อโดเมนเป็นหลักในการพิจารณาตามลำดับ
ก่อนหลัง ในกรณีที่มีผู้ส่งคำขอจดทะเบียนชื่อโดเมนตรงกัน ในเวลาใกล้เคียงกัน
5. ท่านสามารถโต้แย้งคำพิจารณาของเจ้าหน้าที่ได้ ในกรณีที่ชื่อโดเมนภายใต้ .ไทย ของท่านไม่ได้รับการอนุมัติ
โดยจะต้องมีเหตุผลอันควร ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะส่งคำโต้แย้งของท่านให้คณะอนุกรรมการนโยบายชื่อโดเมน
มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย พิจารณา และคำตัดสินของคณะอนุกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด


ข่าววันที่ 07 March 2011


More
hosting Dedicated Server Promotion สู้ภัย โควิด-19
hosting Big Clearance Sale 2020
hosting ฉลองครบรอบ 15 ปี :: IC-MyHost สมนาคุณครั้งยิ่งใหญ่ คืนความคุ้มค่าให้ลูกค้า เพิ่มขนาดพื้นที่ ฟรี!!
hosting Big Clearance Sale 2019
hosting Promotion ครบรอบ 15 ปี
hosting กลับมาอีกครั้ง!! โปรกระแทกใจ Domain .in.th 199 บาท/ปี
hosting Big Clearance Sale 2017
hosting Promotion โฮสติ้ง ซื้อ 1 แถม 1
hosting Cloud Hosting สำหรับหลายภาษา [PHP, Ruby, Python, Node.js]
hosting R610 เพียงเดือนละ 6500 บาท [เซิร์ฟเวอร์ดี ถูกจริงๆ]
hosting Dedicated Server โปรโมชั่น ฉลองครบรอบ 12 ปี : Last big lots
hosting Web Hosting ทุก Package วันนี้ ซื้อ 1 แถม 1
hosting Dedicated Server โปรโมชั่น ฉลองครบรอบ 12 ปี
hosting โปรโมชั่นจัดเต็ม ล๊อตสุดท้าย พิเศษ Dedicated Server R310 - 4,500 bht/mon จำนวน 2 units สุดท้าย มาก่อนได้ก่อน หมดแล้วหมดเลย
hosting Web Hosting ทุก Package วันนี้ ซื้อ 1 แถม 1
hosting เปิดตัวเทคโนโลยีใหม่กับ Cloud Hosting พร้อมส่วนลด 20-30 % / ปี : Linux + Affordable
hosting เปิดตัวเทคโนโลยีใหม่กับ Cloud Hosting พร้อมส่วนลด 15% / ปี
hosting โปรโมชั่นจัดเต็ม ท้าให้คุณลอง พิเศษ Dedicated Server R210 - 3,500 bht/mon จำนวนจำกัด มาก่อนได้ก่อน หมดแล้วหมดเลย
hosting โปรโมชั่นพิเศษ Dedicated Server R210 - 3,900 bht/mon จำนวนจำกัด
hosting Promotion สุดคุ้มกับ IC-MyHost
hosting ฉลองครบรอบ 10 ปี Dedicated Server :: ราคาพิเศษ ไม่มีถูกกว่านี้อีกแล้ว !!!
hosting ฉลองครบรอบ 10 ปี ic-myhost ซื้อ Hosting วันนี้ แถมเว็บสำเร็จรูป หรือ โรงแรมสำเร็จรูป
hosting ฉลองครบรอบ 10 ปี Domain ตระกูล .th :: ราคาพิเศษ ไม่มีถูกกว่านี้อีกแล้ว !!!
hosting ฉลองครบรอบ 10 ปี Dedicated Server :: ราคาพิเศษ ไม่มีถูกกว่านี้อีกแล้ว !!!
hosting ฉลองครบรอบ 10 ปี windows hosting :: ขยายเนื้อที่ & Bandwidth ราคาคงเดิม
hosting 12/12/12 วันดีๆ กับ Host ดีๆ
hosting Dedicated Server R210 Promotion เพียง 4,500 ฿ เท่านั้น
hosting Dedicated Server R310 Promotion เพียง 4,600 บาท/เดือน เท่านั้น
hosting Promotion ตอบรับทุกกระแส สำหรับโดเมนเนมจดใหม่
hosting Web Hosting ทุก Package วันนี้ ซื้อ 1 แถม 1
hosting สมนาคุณ ผู้ใช้บริการ web hosting ด้วยความยิ่งใหญ่กว่าเดิม
hosting Promotion .in.th 199 บาท / 1 ปี
hosting จดโดเมน ใหม่ หรือ ต่ออายุ .in.th เพียงปีละ 400 บาท
hosting โปรโมชั่น .in.th ราคาปีละ199 เหลือเวลาเพียง 1 เดือน
hosting เปิดตัวแล้ว เว็บสำเร็จรูป อย่างเป็นทางการ Shopdd.in.th
hosting จดโดเมน .in.th เพียงปีละ 199 บาท
hosting Thnic Reseller Authorize
hosting อีกก้าวหนึ่งของการพัฒนา และ การดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
hosting เงื่อนไขของโปรโมชั่น ขยายพื้นที่ ฟรี มากถึง 50% ตลอดอายุการใช้งาน
hosting New Release Package Extra Linux Server
hosting ซื้อ 1 แถม 1 สำหรับ Hosting ทุก package
hosting New Release Reseller Package