ใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4 (8) แห่งประมวลรัษฎากร


เนื่องจากกรมสรรพากร ได้กำหนดให้จัดทำใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร
นโยบายการปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน
ผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องระบุข้อความรายการเกี่ยวกับสถานประกอบการตามที่ปรากฏในใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการนั้นไว้ในใบกำกับภาษีดังกล่าว
จึงขอความร่วมมือในการ แจ้งเลขทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) แก่ทางบริษัท เพื่อความถูกต้องด้วยนะครับ

ตัวอย่างการให้ข้อมูล [ Domain : บริษัท : เลขทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม]
ic-myhost.com
บริษัท ไอเดียล ครีเอชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
0105547069522

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ข่าววันที่ 13 September 2013

More