เงื่อนไขเกี่ยวกับการดูแล การป้องกัน และ ความปลอดภัยของการใช้บริการ

Security Policy

 1. เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของลูกค้า ผู้ให้บริการจะเก็บรักษาข้อมูล และรหัสผ่าน สำหรับการแก้ไขข้อมูล ของลูกค้าไว้เป็นความลับ
 2. หากลูกค้ามีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือข้อมูลการจดทะเบียน ลูกค้าสามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงเองได้ผ่านหน้า control panel ด้วย user และ password ที่ลูกค้าถือครองอยู่
 3. กรณีที่ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเองได้ไม่ว่ากรณีใดก็ตามทางบริษัทจะขอใช้หลักปฏิบัติในการยืนยันความเป็นเจ้าของ ดังนี้
 4. กรณีที่ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเองได้ไม่ว่ากรณีใดก็ตามทางบริษัทจะขอใช้หลักปฏิบัติในการยืนยันความเป็นเจ้าของ ดังนี้
  1. การยืนยันความเป็นเจ้าของด้วย e-mail ลูกค้าสามารถใช้ e-mail ที่ระบุว่าเป็นเจ้าของโดเมน หรือ โฮสติ้งนั้นๆ ส่ง e-mail แจ้งความประสงค์เข้ามายัง Team Support
  2. การยืนยันความเป็นเจ้าของด้วย การสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของ
  3. กรณีที่การยืนยันความเป็นเจ้าของไม่ชัดเจน ทางบริษัทอาจมีการขอหลักฐานอืนประกอบเพิ่มเติม เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของ เป็นกรณีไป
 5. ห้ามผู้ใช้บริการบุกรุกระบบคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ทั้งในเครือข่ายผู้ให้บริการ และเครือข่ายอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศที่ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไปใช้งาน ในทางกลับกันผู้ใช้บริการสัญญาว่าจะรักษาความลับของ Password ของตนเองเป็นอย่างดี ไม่ปล่อยปละละเลยให้บุคคลภายนอกบุกรุกเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง และปล่อยให้เครือข่ายภายในองค์กรของตนเองอยู่ในสภาพไม่มั่นคงปลอดภัยจากผู้บุกรุกทางอินเตอร์เน็ต
 6. ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะเข้าตรวจสอบระบบหากมีปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบที่อาจะเป็นผลกระทบกับความปลอดภัยของระบบของผู้ให้บริการหรือลูกค้ารายอื่น โดยผู้ใช้บริการต้องมอบ Password ให้ทันทีที่ผู้ให้บริการขอตรวจสอบ