Wi-Fi 6 คืออะไร

ในอดีตที่ผ่านมา Wi-Fi แต่ละ version จะใช้ชื่อเรียกเป็น 802.11n หรือ 802.11ac ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้บริการสับสนต่อการใช้งาน ทางกลุ่มผู้ร่วมพัฒนามาตรฐาน Wi-Fi หรือ Wi-Fi Alliance (องค์กรกลางที่ออกการรับรองอุปกรณ์ Wi-Fi) จึงได้ประกาศใช้มาตรฐาน Wi-Fi ตัวใหม่อย่าง Wi-Fi 6 ตลอดจนการใช้ชื่อเรียกมาตรฐาน Wi-Fi ที่มีความเรียบง่ายมากขึ้น ดังนี้

Wi-Fi 6 แทน 802.11ax ที่จะออกมาใช้ปี 2019
Wi-Fi 5 แทน 802.11ac ที่ออกมาในปี 2014
Wi-Fi 4 แทน 802.11n ที่ออกในปี 2009
Wi-Fi 3 แทน 802.11g ที่ออกปี 2003
Wi-Fi 2 แทน 802.11a ที่ออกปี 1999
Wi-Fi 1 แทน 802.11b ที่ออกปี 1999

สำหรับ Wi-Fi 6 จะเริ่มมีใช้งานอย่างเป็นทางการในปีหน้า มีชื่อเรียกตามรูปแบบเดิมว่า 802.11ax โดยข้างกล่องของอุปกรณ์จะมีคำว่า Wi-Fi 6 Certified ซึ่งการทำงานของ Wi-Fi 6 จะมีประสิทธิภาพดีกว่า Wi-Fi 5 ประมาณ 40% ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ตัวเดียวกัน เนื่องจากประสิทธิภาพในการ Encoding ของข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นความถี่ 2.4 GHz หรือ 5 GHz ก็ตาม สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ IoT ต่าง ๆ ภายในบ้านได้เป็นจำนวนมาก และยังยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ด้วยฟีเจอร์ Target Wake Time หรือ Sleep mode นั่นเอง อีกทั้งยังแก้ไขค่าเฉลี่ยของแต่ละอุปกรณ์ให้สูงขึ้นกว่าเดิมในการใช้งานที่มีคนเยอะๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า สนามกีฬา ศูนย์ประชุม สามารถใช้งานได้เร็วขึ้นด้วยบทความวันที่ : 8 November 2018