แจ้งกำหนดการปรับปรุงระบบไฟฟ้า


CAT-IDC Internet Data Center ที่ทางบริษัท ฯ ใช้บริการในการจัดวาง server จะทำการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ดังรายละเอียดดังนี้

เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าให้เป็นแบบ TIER 3 ตามมาตรฐานของ The Uptime Instituteซึ่งจะมีเปอร์เซ็นต์การ Uptime ที่ 99.98%
มีโอกาส Downtime ลดลงเหลือ 1.6 ชั่วโมงต่อปี ซึ่งการพัฒนาระบบไฟฟ้าดังกล่าว CAT-IDC ได้เดินสายไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าอีกแห่งหนึ่ง
มาเป็นแหล่งจ่ายสำรอง และใช้อุปกรณ์ Static Transfer Switch (STS) มีหลักการทำงานคือ เมื่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลักดับ STS จะสลับไปยัง
แหล่งสำรองโดยอัตโนมัติ ทำให้อุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการลัดวงจรไม่มีผลกระทบและยังใช้ไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ในการดำเนินการครั้งนี้จะมีผลกระทบต่ออุปกรณ์ดังนี้

วันที่ 30 ตุลาคม 2553 เวลา 00.00 ? 01.00 น. ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ STS เข้ากับอุปกรณ์ในตู้ Rack ของท่าน ซึ่งจะต้องดับไฟฟ้า


ข่าววันที่ 27 October 2010

More