maintenance ระบบ network


เนื่องด้วยทางบริษัทจะทำการ maintenance ระบบ network ในเวลา 22.00น. - 23.30 น. ของวันที่ 3 มกราคม 2548 ซึ่งอาจมีปัญหาในการใช้งานในเวลาดังกล่าว


ข่าววันที่ 31 December 2004

More