1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

Asian Engineering Consultant Co., Ltd.

ภายหลังการบอกเลิกสัญญากับบริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาให้ดำเนินการศึกษา โครงการระบบขนส่งทางรถไฟยกระดับ ในกรุงเทพมหานคร (BRIP) ในพื้นที่ โครงการระบบขนส่งทางรถไฟยกระดับ ในกรุงเทพมหานคร (BRIP) ในพื้นที่ โคร

J and R Silver

โรงงานผลิตเครื่องประดับเงิน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีนามีข้าว

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีนามีข้าว เริ่มดำเนินการในปี 2532 ดำเนินธุรกิจแบบโรงงานปรับปรุงคุณภาพข้าว ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของผู้ผลิตอุตสาหกรรมข้าวชั้นนำของไทย

Korat TRC Plastic Co., Ltd.

บ. โคราช ทีอาร์ซี พลาสติก จำกัด ผู้นำทางด้านพลาสติก ไม่ว่าจะเป็น PE : Polyethylene, LDPE : Low Density Polyethylene, HDPE : High Density Polyethylene, PP : Polypropylene และ EVA : ethylene vinyl acetate copolymer

Tahitian NONI Distributor

Tahitian NONI Distributor : ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Noni คุณสมศรี Somsri-TNI