Cloud Hosting ต่างกับ Web Hosting อย่างไรความแตกต่างระหว่าง Cloud Hosting กับ Web Hosting อยู่ตรงที่ Cloud Hosting มีอิสระในการปรับขีดความสามารถ สมรรถนะ และขนาดทรัพยากรได้ตามภาระงาน เนื่องจากไม่มีข้อจำกัดในการขยายทรัพยากรสำหรับผู้ให้บริการ

ดังนั้นไม่ว่าจำนวนโปรแกรมจะใช้ทรัพยากรในการประมวลผลมากขึ้นเท่าไร หรือต้องใช้พื้นที่ในการเก็บข้อมูลเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่
ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ Cloud Hosting ไม่จำเป็นต้องกังวลในข้อจำกัดนี้ อย่างไรก็ตามเรื่องค่าใช้จ่ายนั้นจะขึ้นกับการจ่ายตามที่ใช้จริง (Pay-Per-Use) และอาจมีเรื่องอื่นๆ อีกขึ้นอยู่กับข้อตกลงของผู้ที่ให้บริการบทความวันที่ : 28 July 2014